STEELTECH - för professionella användare En marknadsanalys och företagsvärdering

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniel Lingenhult; Karl Rundberg; [2007-02-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemSteeltech är en verksamhet som har avknoppats från Electrolux, de har planer på attutveckla en ny produkt för att växa och behöver hjälp med en marknadskartläggning aveventuella nya marknader. För att lyckas med satsningen kan externa finansiärer behövas,därför analyseras Steeltech för att undersöka dess finansiella situation och för att ge grundtill värdering.SyfteSyftet med uppsatsen är att genomföra en marknadskartläggning som hjälper Steeltech ideras beslut om framtida marknadssatsningar. Företagsanalysen har som syfte att ge enbakgrund till den värdering som kommer att genomföras för att visa vad företaget är värtför dagens och framtida ägare.AvgränsningarMarknadskartläggningen kommer att begränsas till företag baserade i Sverige, Norge,Finland och Danmark, där huvudsaklig tyngdpunkt läggs på konkurrenter.Marknadskartläggningen inkluderar även återförsäljare samt de olika marknader somslutanvändarna återfinns på. Den finansiella analysen begränsas till Steeltechsårsredovisningar för åren 2002-2006. Värderingen baseras på två värderingsmetoder,substansvärdering och utdelningsbaserad avkastningsvärdering.MetodUppsatsen är utformad som en fallstudie där vi analyserar Steeltech ur flera olikaperspektiv. Sökning av information till marknadskartläggningen har skett via Chalmersbibliotek och dess databaser. Övrig primär eller sekundärdata som har införskaffats hargjorts via antingen Steeltech, Internet eller Handelshögskolans bibliotek. Analyser avSteeltech och dess omgivning har skett med hjälp av trekant och fyrkantsmodeller, olikafinansiella nyckeltal och en PEST-modell. Steeltech värderas med två olikavärderingsmodeller, substansvärdering och utdelningsbaserad avkastningsvärdering.Analys och slutdiskussionSteeltech har vuxit i både omsättning och i antal anställda under den analyserade perioden.Dock når de inte sina uttalade finansiella mål om 5 % vinstmarginal och 30 % soliditet.Vinstmarginal för 2005 uppgick till 4,11 % och i soliditeten uppgick till 24 %.Vinstmarginalen är stigande, soliditeten har dock varit fallande fram till vändpunkten år2005. Förslag till nya marknader för Steeltech är ospecifierade tvätt ochrengöringsmaskiner för livsmedelsindustrin, rengöringsmaskiner för metalldelar ellerrengöringsmaskiner för äggindustrin, slakteri och bageri. Med de antaganden som görsvärderas Steeltech till 14 500 Tkr med substansvärdering och till 28 199 Tkr med enutdelningsbaserad avkastningsvärdering med soliditetsmål 30 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)