Känslor, ord och gestaltningar. Värdet av den socioemotionella utvecklingen : En tematisk innehållsanalys om hur socioemotionellt lärande kan främjas av en skönlitterär bok.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna studie utgår från en innehållsanalys där syftet är att undersöka hur skönlitteratur kan främja kunskapen om explicita känslor, hur de gestaltas och bemöts av andra karaktärer i boken Musse och Helium Mysteriet med hålet i väggen (2018). Känslokunskap är en del av det socioemotionella lärandet som denna studie utgår ifrån, vilket även kan ses i läroplanens värdegrundsarbete och kan kopplas ihop med kursplanen i svenska. Studien undersöker vilka explicita känsloord som framkommer i boken samt bemötande och gestaltningar av känslorna och även om det finns sammansatta känslor. Bearbetningen av materialet skedde genom en tematisk analys, där de mest förekommande orden plockades ut, färgkodades och sammanställdes. Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och affekteori. Resultatet av studien visar att denna bok kan ligga som grund i boksamtal för elevers socioemotionella utveckling. Dock är boken bristande när det kommer till enbart läsning, så vikten av att lyfta frågor och ha en diskussion om känslorna samt bemötandet är viktig. Genom diskussioner och samtal om känslorna som skrivs ut explicit i boken tillsammans med elever skapas ett gemensamt språk om känslorna samt att eleverna kan lära av varandra. Slutsatsen av denna studie är; för att kunna arbeta med de känslor en skönlitterär bok innehåller bör läraren ha läst boken innan och ha en förkunskap om vilka känslor och beskrivningar som kan arbetas med utifrån den skönlitterära boken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)