Sjuksköterskor och patienter inom palliativ vård : Sjuksköterskeperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård innefattar att ge patienter med obotlig sjukdom ett värdigt slut i livets slutskede. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga kan uppleva bristande kunskap och engagemang från sjuksköterskor för att kunna tillgodose behov både hos patienter och anhöriga. Det kan även upplevas att omvårdnaden och kommunikationen med patienter och anhöriga är bristfällig och ibland uteblir. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede inom palliativ vård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån Evans beskrivande syntes. Resultat: Det har framkommit att sjuksköterskor kunde behöva ha kunskap och erfarenheter för att hjälpa patienter och deras anhöriga. Sjuksköterskor kunde ha strategier för att hantera sina och patienters existentiella frågor. Kommunikationen är viktig i mötet med patienter och anhöriga. Slutsatser: Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att ha erfarenhet och att se människan och inte bara sjukdomen. Kollegialt stöd är viktigt för sjuksköterskor för att orka med arbetet inom palliativ vård. God kommunikation är viktigt för att bygga upp relationer med patienter och dennes anhöriga. Sjuksköterskor behöver kunskap och kompetens för att hantera sina egna och patienters existentiella frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)