Generationsskiften i fåmansföretag - Likformigt med ett högre beskattningsutfall än vid en extern försäljning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Fåmansföretagarreglerna syftar till att förhindra att högbeskattad förvärvsinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Inkomst som inte ryms inom årets gränsbelopp ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst. För att undvika att en stor del av vinsten från en försäljning av ett fåmansföretag beskattas i inkomstslaget tjänst kan överlåtaren nyttja ett trädabolag. Förfarandet innebär att överlåtaren överlåter sina direktägda andelar i verksamhetsföretaget till ett aktiebolag, trädabolaget. Trädabolaget kan sedan sälja andelarna i verksamhetsbolaget. Kapitalvinsten som uppstår i trädabolaget blir skattefri enligt bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Efter en femårig karensperiod avkvalificeras andelarna i trädabolaget. Överlåtaren kan då tillgodogöra sig vinstmedlen i trädabolaget och enbart beskattas i inkomstslaget kapital för detta. Detta tillvägagångssätt var tidigare möjligt att använda sig av oberoende av vem förvärvaren var. Rättsläget kom dock att ändras efter HFD:s tolkning av vad som ska anses utgöra samma eller likartad verksamhet i de s.k. trädadomarna. Det kapital som förvaltas i trädabolaget härstammar från genererade vinster i verksamhetsföretaget, det innebär att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Den femåriga karensperioden börjar därmed inte att löpa medan en närstående är verksam i betydande omfattning i det överlåtna verksamhetsföretaget. Effekten utav detta blir att beskattningsutfallet ofta blir högre när överlåtaren väljer att avyttra sitt fåmansföretag till en närstående istället för till en extern intressent. En utredning tillsattes i mars 2014 av den dåvarande regeringen för att eventuellt åtgärda missgynnandet av generationsskiften. Utredningen fann att handlingsalternativen mellan att avyttra inom närståendekretsen respektive utom närståendekretsen utgör två likvärdiga handlingsalternativ. Utredningen fann således att det nuvarande rättsläget står i strid med neutralitets- och likformighetsprincipen. Därför föreslogs att en villkorad undantagsbestämmelse skulle införas för att återigen få neutrala regler mellan de två handlingsalternativen. Utredningen ledde dock aldrig till ett lagförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)