Känslig för känslor? : En kvantitativ studie av ett känsloregleringsperspektiv på oro och Generaliserat ångestsyndrom.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Åsa Friberg; [2006]

Nyckelord: GAD; oro; känsloreglering; DERS;

Sammanfattning:

Forskning har sedan länge visat att oro dämpar upplevelsen av känslor och fysiologiskt påslag, men inte varför vissa personer har större behov av att dämpa sina känslor än andra. Nyare teorier om Generaliserat ångestsyndrom (GAD) indikerar att det är svårigheter med känsloreglering som är kännetecknande för diagnosen, då personer med GAD i högre grad än andra antas uppleva sina känslor som aversiva, och oro blir ett symptom på detta. Studien bekräftar en stark koppling mellan oro och svårigheter med känsloreglering i en studentpopulation , mätt med hjälp av tre självskattningsformulär, där det framkommer att ju större svårigheter med känsloreglering en person har, desto mer oroar sig denne. Den specifika känsloregleringssvårighet som i studien har störst koppling till oro och GAD är ”bristande strategier att handskas med känslorna”. Resultatet indikerar att oro kan ses som en ”alternativ känsloregleringsstrategi”. Orons syfte är att lindra den känslomässiga upplevelsen över vilken personer som oroar sig mycket inte upplever att de kan hantera. Formuläret Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) har översatts till svenska och studien ger ett första värde utifrån en svensk population. Den empiriska studien sätts i sitt sammanhang genom en teoretisk genomgång av hur forskningen om GAD har sett ut över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)