Varumärke och genus: Formgivning av en visuell identitet för ett fiktivt klädmärke med fokus på att uppfattas genusneutralt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Följande studie syftar till att undersöka hur en visuell identitet för ett fiktivt klädvarumärke kan tas fram för att uppfattas könsneutralt. Könsneutralt i denna studie definieras som något som inte uppfattas specifikt maskulint eller feminint. Studien begränsas till varumärkesnamn, logotyp, färg och typografi. För att svara på syftet har en blandad metod använts med både en kvantitativ- och kvalitativ datainsamling. Baserat på en litteraturstudie, en inledande studie i form av en enkät samt en semistrukturerad intervju med en yrkesverksam inom design har en visuell identitet tagits fram. Den visuella identiteten värderades vidare genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med den tänkta målgruppen. Genom att använda sig av både hårda och mjuka element kan en könsneutral helhet skapas, detta gäller färg, form och teckensnitt i kombination. Genom att tydligt koppla varumärkesnamnet till genus och könsneutralitet kan namnet både uppfattas könsneutralt och uppnå flera kriterier för ett lyckat varumärkesnamn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)