Kollegors bemötande av nyutexaminerade sjuksköterskor

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien var att undersöka betydelsen av kollegors bemötande fören nyutexaminerad sjuksköterska. Vi ville även se om olika former avsjuksköterskeutbildning samt kollegans ålder påverkar hennes bemötande av den nyasjuksköterskan. Metoden som användes för denna litteraturstudie var artikelsökningvia databaser, tidskrifter och referenser. Till arbetet har vi knutit Ida Jean Orlandosinteraktionsteori som belyser samspelet mellan människor, genominteraktionsprocessen. Resultatet grundas på tolv utländska, vetenskapliga artiklarpublicerade mellan 1998 och 2005. Trots att ingen svensk studie ingår, anser vi attresultatet är fullt applicerbart på svenska förhållanden, och det påvisar att dettaområde till stor del är outforskat. I resultatet framkommer att nya sjuksköterskorupplever övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska som enverklighetschock. Ett dåligt bemötande ifrån kollegor kan leda till både fysiska ochpsykiska konsekvenser. Det kan också resultera i försämrad omvårdnadskvalitet ochäventyrad patientsäkerhet. Då nya sjuksköterskor bemöts på ett bra sätt gynnar detderas professionella utveckling. Nya sjuksköterskor saknar kunskap i att kunnahantera interpersonella konflikter med kollegor på arbetsplatsen, och en del lämnaryrket till följd av detta. Ett bättre bemötande från äldre kollegor behövs, eftersom deär förebilder för den nya sjuksköterskan. Begreppet bemötande är centralt i allomvårdnad, och definieras i arbetet genom svenska publikationer och utredningar.Begreppet är mycket komplext och innefattar och förstärks av många attribut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)