Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. Genom en rättsanalytisk metod har de olika kollektiva tjänstepensionsavtalen analyserats i sina konstruktioner. Vidare har dessa avtal vägts mot förarbeten i exempelvis Pensionsåldersutredningen för att få en djupare förståelse för pensionssystemens komplexitet. Även doktriner, rapporter, rättspraxis inom åldersdiskriminering och intervjuer med experter i detta ämne har behandlats. Slutsatsen är att de äldre kollektiva tjänstepensionsavtalen skiljer sig i sina konstruktioner på så sätt att det kan ge såväl positiva som negativa skillnader för den enskilda arbetstagarens slutgiltiga tjänstepension. Många äldre arbetstagare kan därför uppleva att de inte har möjlighet att byta tjänstroll och sektor utan risk för att gå miste om eller sänka sin slutgiltiga tjänstepension. De olika tjänstepensionsavtalens konstruktioner kan därmed vara en mekanism för inlåsningseffekt och leda till sämre personalrörlighet på den svenska arbetsmarknaden, likväl som det kan vara en mekanism för en vilja att byta tjänst och sektor. Jag belyser även i diskussionen och slutsatsen, risken för att den fullt förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 kan vara ytterst dyr för arbetsgivare att anställa äldre höginkomsttagare, något som kan ligga till grund för åldersdiskriminering vid nyrekryteringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)