Effekter av olika träningsformer när hjärtat sviktar : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund:       Hjärtsvikt är idag en folkhälsosjukdom som försämrar personens fysiska funktionsförmåga vilket ofta leder till fysisk inaktivitet. Hos drabbade finns en rädsla för att utföra fysisk aktivitet på grund av oro över att för­värra eller utlösa symtomen. Det är dock rekommenderat från både Socialstyrelsen och Europeiska Kardiologföreningen att per­soner med hjärtsvikt bör er­bjudas fysisk aktivitet. Syfte:                 Syftet var att beskriva olika träningsformer och dess effekter på den fysiska funktionsförmågan hos personer med hjärtsvikt. Metod:              Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt där resultatet bygger på tolv vetenskapliga artiklar med kvantitativ design varav nio var randomiserade kontrollerade studier, två var kontrollerade ej randomiserade studier och en var en jämförande studie.  Resultat:           Resultatet av litteraturöversikten visar att all form av fysisk aktivitet bidrar mer eller mindre signifikant till en förbättrad eller bevarad fysisk funktionsförmåga. Promenad­er är en lämplig konditionsträning för personer med hjärtsvikt för att förbättra, bibe­hålla eller återfå sin fysiska funktionsförmåga, då detta kan utföras hemma och kost­nads­effektivt. Slutsats:            Fysisk aktivitet har en positiv effekt på den fysiska funktionsförmågan hos personer med hjärtsvikt. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att medverka till ett individanpassat fysiskt träningsprogram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)