Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. Det här arbetet inkluderar även en retrospektiv tvärsnittsstudie där en grupp på totalt 48 hundar med konstaterad diabetes klassificerades in i olika viktkategorier (under-, över- eller normalvikt) för att undersöka vilken viktkategori som var vanligast förekommande vid diagnos. Metoderna som användes för att klassificera hundarna var vikt jämfört med medelvikten för rasen eller body condition score (BCS). Litteraturstudien identifierade flera sjukdomar kopplade till övervikt. Metabola störningar och endokrina sjukdomar kunde kopplas till övervikt och låggradig inflammation vid övervikt beskrevs kunna förvärra vissa existerande sjukdomar. Övervikt kopplades också till respiratoriska problem där brakycefala raser ibland var extra utsatta. Vidare pekade studier på att vissa hjärtförändringar kunde orsakas av fetma och bukfetma. Övervikt kopplades också till ortopediska sjukdomar där det beskrevs att övervikt kunde förvärra existerande sjukdomar via en ökad mekanisk stress men att en viktnedgång dock kunde reducera de ortopediska problemen. Riskfaktorer för att drabbas av övervikt kunde delas in i två grupper; modifierbara respektive icke modifierbara. Viktiga modifierbara faktorer som djurägaren kan påverka var födointag och djurets aktivitetsnivå. Djurägarens livsstil kunde också vara en riskfaktor för övervikt hos hunden. Ett högt body mass index (BMI) hos djurägaren associerades med övervikt hos hunden vilket innebär att det även finns indirekta faktorer som djurägare behöver ta hänsyn till. De icke modifierbara riskfaktorerna beskrev litteraturen som ras, kön, kastrationsstatus och ålder. Andelen uträknat överviktiga hundar i diabetespopulationen i journalstudien var relativt hög (58 %) och en majoritet av hundarna var tikar. Om övervikten hade ett samband med utvecklingen av diabetes går inte att avgöra med anledning av studiens retrospektiva ögonblicksbild och osäkra viktlassning. Mycket forskning har gjorts kring övervikt hos hund och dess kopplingar till kroniska sjukdomar men eftersom det är ett brett ämn finns det fortfarande kunskapsluckor. Långtidsstudier med tillförlitliga mätmetoder för att skatta hundens hull behöver utföras för att kunna uttala sig om huruvida övervikt kan vara en riskfaktorför utvecklande av diabetes hos hund. för utvecklande av diabetes hos hund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)