"Lönen ser jag som att lära känna nya människor"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats har vi valt att undersöka hur elva studenter motiverar sitt engagemang i Lundakarnevalen. Frågeställningen som vi ämnar att besvara är följande: På vilket sätt motiverar studenter sitt ideella engagemang i Lundakarnevalen 2018? Denna studie inleds med tidigare forskning kring volontärarbete och motivation samt den kritik den bär med sig. Denna kritik argumenterar för vår teoretiska referensram som fokuserar på narrativ teori och motivvokabulär. Utefter vår insamlade teori har fyra teman funnits vilka är: gemenskap, påverkan, prioriteringar och erfarenheter. Vår studie resulterade i en ökad förståelse kring de motiv till engagemang som till viss omfattning påverkas av den sociala omgivningen, men även gemenskap och viljan att lära känna nya människor. Respondenternas motiv till varför de väljer att prioritera sitt engagemang i Lundakarnevalen är dels då detta deltagande berikar dem, men vissa menar även på att deras prestationsförmåga gällande studierna förbättras. En annan viktig drivkraft enligt intervjupersonerna är den personliga utveckling de genomgår genom sitt engagemang. Dock har flertalet av berättelserna från våra intervjupersoner liknat varandra. Därav är det svårt att säkerställa om det är deras faktiska motiv till sitt engagemang eller om språket har styrt deras val av uttryck, men utefter berättelsernas helhet tyder vi att dessa teman trots allt har förankring i det respondenterna väljer att berätta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)