Byta om och delta på lektionen i idrott och hälsa : En kvantitativ undersökning om skillnad i deltagande mellan gymnasiet och högstadiet

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Joakim Bengtsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att hitta orsaker till vad som har förändrat deltagandet på lektionerna i idrott och hälsa mellan högstadiet och gymnasiet.

Frågeställningarna är:

  • Är det så att eleverna i åk 1 på en gymnasieskola byter om och deltar i idrott och hälsaundervisningen i mindre omfattning än vad de gjorde i åk 9?
  • Vilka orsaker finns till att elever inte deltar i idrott och hälsa?

Metod

Undersökningen har gjorts på åk 1 elever på en gymnasieskola utanför Stockholm. Elva olikaklasser på nio program deltog i undersökningen. Enkäten delades ut i samband med idrott och hälsa lektioner under en veckas tid. Totalt har 209 elever svarat på enkäten.

Resultat

Undersökningen visar på en liten skillnad mellan högstadiet respektive gymnasiet i hur ofta elever deltar på lektionerna i idrott och hälsa. Skillnaden ligger på de elever som ansåg att de deltog varje gång på högstadiet vilket var 61 procent medan 27 procent ansåg att de var med nästan varje gång. På gymnasiet ansåg 54 procent att de deltog varje gång medan 33 procent ansåg att de deltog nästan varje gång. Dessa skillnader syns på de yrkesprogrammen men också på de högskoleförberedande programmen ekonomi- och samhällsprogrammet. Undersökningen visar att det som framförallt gör att eleverna väljer att inte delta på idrott ochhälsa lektionerna är omklädningsrumssituationen. Att inte vilja bli svettig och därmed behöva duscha och visa sig utan kläder för andra elever styr många elever i deras tankar kring att delta eller inte delta.

Slutsats

Den tydligaste slutsatsen som kan dras är att 56 procent av eleverna minst någon gång tycker att det är jobbigt att bli svettig och därmed behöva duscha. En mindre andel (10 %) aveleverna har uppgett att duschrummet på högstadiet hade duschar där man kunde avskilja sigfrån övriga när man duschade. 41 procent av eleverna har ju också uppgett att de minst någon gång skämts över sin kropp. Studien visar att i omklädningsrumssituationen finns det hoseleverna många tankar kring att delta eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)