Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive stoppningsrätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Möjligheten att häva ett avtal är en åtgärd vilket som huvudregel görs gällande efter att ett avtalsbrott har inträffat. I köplagen regleras emellertid i 62 § om möjligheten att häva ett avtal till följd av anteciperat (befarat) avtalsbrott. En förutsättning för att häva till följd av ett anteciperat avtalsbrott är att det står klart att avtalsbrott faktiskt kommer att ske. Utöver möjligheten att häva ett avtal till följd av ett anteciperat avtalsbrott finns det en alternativ reglering i 61 § köplagen, vilket stadgar parts rätt att temporärt inställa sin prestation, när en part befarar att motparten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser. Denna så kallade stoppningsrätt är en mindre ingripande åtgärd än hävning till följd av anteciperat avtalsbrott. Denna uppsats redogör både för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott, så väl som möjligheten att inställa sin prestation när en motpart inte kan fullgöra en väsentlig del av sin prestation. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida 61 och 62 §§ köplagen kan anses ge uttryck för en allmän civilrättslig princip eller ej. Om så är fallet är omdiskuterat, och rättsläget får anses vara oklart. Uppsatsen redogör för och analyserar de rekvisit som aktualiseras i samband med 61 och 62 §§ köplagen. Regleringarna syftar till att inte låta en part förbli bunden av ett avtal, när det är klart att motparten inte kommer att prestera. Detta ger parter ett stärkt skydd gentemot en motparts avtalsbrott. Beviskravet för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott är högt ställt, och konsekvensen av att göra en obefogad hävningsförklaring leder till att motparten kan välja om han eller hon vill stå kvar vid avtalet eller för sin egen del påkalla hävning. Det är därför av vikt att en part har goda grunder för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott. Uppsatsens slutsats är att 61 och 62 §§ köplagen ger uttryck för en allmän civilrättslig princip. Dock förefaller vissa rekvisit i regleringarna något oklara, vilket kan skapa svårigheter vid tillämpningen av dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)