Med kroppen som verktyg : Hur ser lärarutbildare på kroppsspråket?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning:

Att bedöma en person utifrån de signaler den skickar är ett instinktivt beteende. Denna studie har två olika delar. Den första är en observation av hur man kan uppfatta en lärares ickeverbala kommunikation med avseende på användandet av röst, mimik, gester och ögon. Dessa olika bitar brukar räknas som ”kroppsspråk”. Den andra delen är en diskussion mellan några lärarutbildare på en högskola rörande just kroppsspråkets betydelse. Hur ser dessa lärarutbildare på kroppsspråk? Kan det vara betydelsefullt för lärarstuderande att göras uppmärksamma på hur de kommunicerar parallellt med de sagda orden?

Genom att först observera i en klassrumssituation såg jag konkreta exempel på hur en lärare kommunicerar med eleverna. Observationen fick sedan, som en berättelse, ingå tillsammans med några bilder i ett stimulusmaterial som lärarutbildarna diskuterade kring. Tanken var att de skulle kunna förhålla sig till samma situation. Dessutom fick de tala om sina egna erfarenheter och tankar kring kroppsspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)