Kartläggning av kompetens bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med undersökningen har varit att göra en kartläggning av kompetensen blandpersonal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar i en vald kommunsLSS verksamhet. Hur ser personal på sin kompetens, på sina utvecklingsmöjligheter påarbetsplatsen och i yrket, hur de ser på sin nuvarande arbetssituation, samt hur derastillgång till handledning ser ut. Med hjälp av en enkätundersökning har jag fått framvilken grundutbildning personalen har, hur de upplever sina möjligheter att utvecklasinom vård och omsorgsyrket och vad som skulle behövas för att de ska få tillräckligautvecklingsmöjligheter på sin nuvarande arbetsplats. Undersökningen visar också attpersonalen ser positivt på sin nuvarande arbetssituation. Samtidigt uppvisar resultatet attmajoriteten av de tillfrågade att arbetslaget aldrig har fått handledning, trots att flertaletav dem någon gång har känt ett behov av detta. Resultatet kopplas samman med aktuellforskning och aktuella undersökningar. Resonemang förs kring begreppet kompetens,yrkeskompetens och utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)