HUR SER DET UT I KALLEBÄCK? - En nulägesbild av den anmälda brottsligheten i stadsdelen Kallebäck.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Klara Mattsson; [2019-04-10]

Nyckelord: Kallebäck; kriminologi; stadsutveckling;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studie är att sammanställa en introducerandenulägesbeskrivning över den anmälda brottsligheten i stadsdelen Kallebäck januari- november2018, för att lägga grunden för vidare forskning under och efter det storabostadsbyggnadsprojektet som ska ske i stadsdelen.Vidare studier skulle ligga i linje med det uppdrag som Regeringen givit till Boverket rörandebrottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser(Näringsdepartementet, 2018).De frågeställningar som har varit vägledande i analysen av studiens material lyder:- Hur ser de sociala och ekonomiska förhållandena ut i Kallebäck idag enligt denbefolkningsstatistik som finns att tillgå?-Finns det några brottstyper, platser och/eller tider som sticker ut i denbrottsstatistik som finns att tillgå?Metod och material: fallstudie, registerdata, informantintervjuer, direkta observationer.Huvudresultat: Vidare studier bör genomföras i Kallebäck, med särskilt fokus på platsmässigaaspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)