Sjuksköterskor flyr - olika aspekter på hur man behåller personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att beskriva olika tillvägagångssätt för att minska personalomsättningen av sjuksköterskor. Metod: Studien har en induktiv ansats. Forskningsdesignen var en fältstudie, där vi har undersökt vad sjuksköterskor anser att sjukvården bör jobba med för att behålla sjuksköterskor. Det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa metoder som vi sedan tolkat och analyserat till olika kategorier för att lättare kunna besvara vår frågeställning. Slutsats: Studiens resultat har visat på att det inte bara är en faktor som avgör hur sjukvården kan behålla sin personal, utan att olika faktorer i samverkan med varandra skapar missnöje och leder till uppsägningar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur olika faktorer påverkar varandra för att minska personalomsättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)