Atefakter i barns sociala samspel : En studie om hur artefakter med olika handlingserbjudanden inverkar på barns sociala samspel i den fria leken

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Författare: Tina Belanov; Linn Torén; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur artefakter i den fysiska inomhusmiljön på förskolan inverkar på barns sociala samspel. Denna studie fokuserar på artefakter och hur barnen använder sig av dessa under den fria leken. De frågeställningar som ligger till grund är: Hur kan artefakter med olika handlingserbjudanden i förskolans inomhusmiljö möjliggöra eller begränsa barns sociala samspel i den fria leken? Samt: Hur använder sig barnen av artefakter för att bjuda in till socialt samspel med andra barn i den fria leken inomhus? Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med stöd i teorin affordance utifrån begreppet handlingserbjudande. För att söka svar på frågeställningarna har icke deltagande observation med hjälp av videoinspelning och observationsschema genomförts på en avdelning med 1-3 år gamla barn. Studiens resultat har bearbetats fram genom preliminäranalys samt tematisk analys. Resultatet pekar på att artefakterna ofta hade en central roll i det sociala samspelet, dock var inte artefakternas olika handlingserbjudanden avgörande för hur det sociala samspelet skulle utvecklas. Däremot visade det sig att barnens tidigare erfarenheter var centralt i det sociala samspelet. Hade barnen samma syfte med artefakten utvecklades ofta ett ömsesidigt socialt samspel. Avslutningsvis visar denna studie hur artefakternas olika handlingserbjudanden skapade möjligheter och begränsningar till socialt samspel genom dess utformning samt den icke verbala kommunikationen som var nyckeln till ett ömsesidigt socialt samspel. Hur barnen använder sig av artefakter för att bjuda in till socialt samspel baserades på icke verbal kommunikation men där de tidigare erfarenheterna visade sig vara avgörande för ett socialt samspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)