Att försöka undvika vi- och dem- tänkande och istället arbeta tillsammans

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Tidigare forskning pekar på att välfärdstjänster som syftar till att ge stöd åt människor ofta ansvarar bara för en del av individens behov. Vilket innebär att det är vanligt att helhetssynen, vilken ser till samtliga komponenter som utgör en individs liv brister. För att kunna utgå från en sådan så krävs det att de olika verksamheterna som kan finnas runt en individ samverkar. Mot denna bakgrund vill vi undersöka vilka förutsättningar för samverkan som finns mellan personal som arbetar inom daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med utgångspunkt i teorin om sociala representationer vill vi därför ta reda på vilka föreställningar personal inom de båda verksamheterna har om varandra. För att besvara syftet har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Materialet har sedan analyserats med utgångspunkt i teorin om sociala representationer. Studiens resultat pekar på att upplevelserna av den andra verksamheten kan se olika ut men att kommunikation och brukarfokus tycks vara aspekter som personal inom de båda verksamheterna värdesätter, normer och värderingar tycks ofta skilja sig åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)