Dags för Derby

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Olika forskare poängterar vikten av att ha en god riskkommunikation men däremot anser vi att mindre teori fokuserar på hur denna information ska kommuniceras. Efter följande antagande blir fokus i denna studie inte att betona vikten av att risk måste kommuniceras utan istället att analysera och diskutera hur den ska kommuniceras. Med denna utgångspunkt vill vi mer ingående undersöka hur de olika aktörerna kommunicerar risker efter egen förtjänst men också problematiken med hur mycket information som ska kommuniceras från sändare till mottagare. Vi vill genom denna undersökning vidare analysera problematiken med att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren. I detta sammanhang menar vi att en balanserad riskmedvetenhet handlar om att göra åskådaren medveten om vilka risker den kan drabbas av samtidigt som åskådaren inte ska avskräckas från vistelsen. Studiens syfte är därmed att utifrån ett riskperspektiv undersöka hur riskkommunikation ska ske från sändare för att skapa en balanserad riskmedvetenhet hos mottagaren. Det empiriska materialet utgörs av två intervjuer med polis och arrangör samt 20 intervjuer med åskådare. Vi har också gjort en observation på Olympia. Slutsatser: Åskådare har en subjektiv syn på risk. Detta leder till problematik då risk ska kommuniceras med en envägskommunikation. Därför förespråkas en tvåvägskommunikation där åskådarnas behov bättre kan tillgodoses och möjligheten för en balanserad riskmedvetenhet ökar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)