Hur ska våldsbejakande extremism bemötas? : En kvalitativ studie om radikalisering i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om vilka förklaringar till radikalisering, syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av svenska myndigheter/forskare men även de enskilda individer som intervjuats i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka skillnader och synsätt som finns mellan de båda grupperna på individ-  och samhällsnivå. Området har granskats genom en kvalitativ studie, där rapporter från myndigheter såsom Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan är grundläggande för studien. Genom en sammanställning av intervjuer har det skapats en översikt av radikalisering på individnivå. Genom textanalyser har det skapats en översikt av radikalisering på samhällsnivå. Slutsatsen av denna studie är att det finns skillander om hur svenska myndigheter/forskare och de individer som intervjuats ser på radikalisering. De svenska myndigheterna/forskarna tar upp radikalisering av diverse nivåer medan individer tar upp radikalisering ur ett personligt perspektiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)