Dan Andersson

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. Resultatet visar en politisk ambivalens i texterna där de ideologiska sprickorna tillåts ta stor plats. En historiesyn som inte på något vis är motställd den marxistiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)