Utveckling av mekanism för detektering och avlivning av råttor i avloppsmiljö

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

Sammanfattning: Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare utfört arbete där koncept på en avloppsmonterad råttfälla togs fram. Allteftersom människor i större utsträckning flyttar till städer blir råttor ett större problem. Råttor kan bära med sig sjukdomar och de kan orsaka omfattande skador. Målet med detta arbete har varit att utveckla delsystem till en avloppsmonterad råttfälla. De delsystem som fokus har legat på är mekanismen för att detektera råttor och mekanismen för att avliva råttor. Övriga delar har utvecklats parallellt i ett annat examensarbete. Examensarbetet genomfördes i samarbete med företaget Nomor, som är ett svenskt tjänsteföretag som bland annat sysslar med skadedjursbekämpning. Arbetet delades in i tre huvuddelar: sensormodul, avlivningsanordning, och hissanordning. CAD-modeller och matematiska modeller togs fram för de olika delsystemen. En testrigg och fysiska prototyper byggdes för undersöka de olika delsystemen. Resultatet av arbetet blev en fysisk prototyp som inefattade de tre ovannämnda delsystemen. Vissa komponenter som köptes in visade sig inte fungera som tänkt vilket gjorde att delar av prototypen inte fungerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)