Svenska hedgefonder: utvärdering med Omega : En kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestation med grund i Omega

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Vid utvärdering av hedgefonder är det vedertaget att använda prestationsmåttet Sharpe-kvoten som antar en normalfördelad avkastningsfördelning, vilket hedgefonder på grund av komplexa strategier och finansiella hävstänger inte har. År 2002 introducerades ett alternativt prestationsmått, Omega, som inte kräver en normalfördelad avkastningsfördelning utan tar hänsyn till hela avkastningsfördelningen. Syftet med denna studie är att utröna om svenska hedgefonder historiskt har varit ett bra investeringsalternativ och om Omega är ett mer rättvisande prestationsmått för svenska hedgefonder. Studien visar att Omega är ett bättre prestationsmått än traditionella prestationsmått och att Omega inte rangordnar de svenska hedgefonderna på samma sätt som Sharpe. Studien visar vidare att hedgefonder beroende på investerarens avkastningskrav kan vara mer eller mindre lämpligt som investeringsalternativ. Studien visar slutligen att det funnits en stor spridning i de undersökta hedgefondernas avkastning och att investeraren därför bör lägga vikt vid vilken hedgefond som väljs snarare än att välja hedgefonder generellt som investeringsslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)