Logistik- och kvalitetsarbete vid LKAB, lager UNIO

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Andreas Johansson; [2005]

Nyckelord: lagerstyrning;

Sammanfattning: Detta examensarbete är utfört vid LKAB avdelning PPK (produktion planering
Kiruna).
LKAB är ett gruvföretag vars huvudsakliga uppgift är att bryta järnmalm för
produktion av malmpellets. Vid produktion av malmpellets åtgår det olika
tillsatser och det uppstår även restprodukter från denna produktion. Både
tillsatserna samt restprodukterna hanteras i Kiruna via lagerområde UNIO.
Huvudansvaret för detta område ligger på avdelningen PPK medan det
operativa ansvaret ligger på dotterbolaget KGS.

Syftet som ligger till grund för detta examensarbete är framtaget av
avdelningen PPK, och tanken var att examensarbetet skall resultera i en
process- och nulägesbeskrivning för lagerområde UNIO. Utöver denna process-
och nulägesbeskrivning skall förbättringsrekommendationer ges om process-
och nulägesbeskrivningen visar på brister vid verksamheten kring och på
område UNIO. Att få en korrekt dokumenterad process- och nulägesbeskrivning
för område UNIO är för PPK intressant ur framförallt två perspektiv.
Dels med hänsyn till det aktiva kvalitetsarbete som bedrivs genom hela LKAB
inklusive PPK där det är vikigt att det finns dokumentation som visar på
hur verksamheten bedrivs på och i anslutning till UNIO. Samt dels för att
en dokumenterad process- och nulägesbeskrivning förhoppningsvis skall
underlätta planering vid UNIO och förbättringsarbete vid lagret.
Framförallt då det planeras för en ökad produktion av malmpellets vilket
leder till ökade volymer i omsättning på lager UNIO.

Examensarbetet resulterade i att en process- och nulägesbeskrivning
arbetades fram genom intervjuer med berörda personer, platsobservationer
samt genomgång av befintliga dokument. I process- och nulägesbeskrivningen
finns det dokumenterat hur produkthanteringen ser ut för tillsatsmedlena
kvartsit, kalksten, dolomit samt olivin. Utöver dessa tillsatser beskrivs
hanteringen för spill/sekundapellets och restprodukten KMR.
Process- och nulägesbeskrivning beskriver även lagret i allmänhet,
kvalitetsarbetet samt lagerstyrningen.

Dokumentationen sker i form av förklarande text med kompletterande
flödeskartor för tillsatsprodukterna, spill/sekundapellets och KMR. Det
finns även en geografisk flödeskarta som visar huvudflödena för nämnda
produkter.

Den analys som är gjord på process- och nulägesbeskrivningen visar på att
kvalitetsbristerna vid lagret i nuläget är få. Analysen visar dock på att
det kan finnas utrymme till förbättringar vid beräkning av vilka
lagernivåer som ska hållas på framförallt tillsatsmedelssidan. Det tenderar
till att vara för höga lagernivåer vilket kan resultera i att onödigt
kapital binds upp i lagret. Kapitalförluster finns även i det produktsvinn
som uppstår vid hanteringen av dessa. Innan några förbättringsåtgärder
sätts in bör en tillförlitlig siffra på detta svinn mätas upp för att kunna
bedöma om det är ekonomiskt hållbart att genomföra några
förbättringsåtgärder. Vidare bör en riskanalys tas fram för verksamheten
vid UNIO. Avsaknaden av denna kan resultera i att åtgärder vid eventuella
haverier försenas. Kan inte tillsatsmedel levereras till anrikningsverken
stannar produktionen av malmpellets.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)