Missnöjet med föreningsidrotten : En studie om avhoppade ungdomars förhållande till föreningsidrotten

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: David Danielsson; [2008]

Nyckelord: fysisk aktivitet; föreningsidrott; folkhälsa;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien har varit att undersöka vilket förhållande ungdomar i Stockholmsområdet som valt att lämna föreningsidrotten har till den samma och till fysisk aktivitet överhuvudtaget. För att försöka ta reda på detta så har jag utgått från följande frågeställningar: Varför slutade de föreningsidrotta? Är de fortfarande fysiskt aktiva? Hur ser de på en eventuell återkomst? Metod Jag har gjort en kvantitativ undersökning där 610 ungdomar i åldern 14-19 ingår. Dessa är spridda över tre gymnasieskolor och tre grundskolor i Stockholmsområdet, där elever som hoppat av föreningsidrotten har fått svara på en enkät angående deras förhållande till föreningsidrotten och fysisk aktivitet överhuvudtaget. Resultat Resultatet från min enkätundersökning visade att intresseförskjutningar tillsammans med bristen på tid är de vanligast förekommande orsakerna till att man väljer att hoppa av föreningsidrotten medan den ekonomiska aspekten är väldigt liten. Andelen som slutat på grund av missnöje med sina idrottsledare tycks vara större i Stockholmsområdet än den är nationellt. Det visade sig att fyra av fem ungdomar som slutat med föreningsidrotten fortfarande bedriver fysisk aktivitet på sin fritid minst en gång i veckan och att hälften gör det två eller fler gånger i veckan. Att man lämnat föreningsidrotten behöver med andra ord inte betyda att man har slutat röra på sig. Drygt hälften av ungdomarna ställer sig positiva till att eventuellt återkomma till föreningsidrotten. Störst chans att de kommer tillbaka skulle vara om det skulle erbjudas en aktivitet som passade deras egen ambitionsnivå eller att en kompis lockade med dem. En av fem skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om det inte var så dyrt. Slutsats Att ungdomar slutar med föreningsidrotten för att de får andra intressen är något som är väldigt svårt att motverka. Att tiden inte riktigt räcker till kan bero på en alltför tidig elitsatsning, detta stämmer även väl överens med att det är många som skulle kunna tänka sig att återvända till föreningsidrotten bara det skulle erbjudas en aktivitet som stämde överens med deras egen ambitionsnivå. Att mer än hälften av ungdomarna skulle kunna tänka sig att komma tillbaka till föreningsidrotten om den såg annorlunda ut, betyder att det finns en hel del att arbeta med från föreningarnas sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)