Matkultur på äldreboende - En kvalitativ studie om iranska brukares uppfattningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: I dagsläget lever allt fler utlandsfödda äldre i det svenska samhället. En del bor redan eller kommer att bo på äldreboende vilket gör att efterfrågan på kulturellt anpassad mat ökar mer och mer. Ämnet “individuellt anpassad mat” blir allt mer aktuellt när fler äldre konstateras vara undernärda inom äldreomsorg.Syftet med studien är att jämföra brukarnas syn på mat och måltider på olika typer av äldreboenden, dels ett specifikt persiskt boende, dels boenden där de äldre har en blandad bakgrund samt belysa personalens uppfattningar på persiskt äldreboende.Som metod har kvalitativa intervjuer använts. Totalt har sju iranska brukare intervjuats.Resultatet visar att maten på det persiska äldreboendet är kulturellt anpassad och att allt fokus ligger på sensorik, som smak och doft för att främja brukarens upplevelse av mat och måltider. Samtidigt är maten på andra äldreboenden inte lika omtyckt bland iranska äldre. Samtliga brukare kräver förbättringsåtgärder kring smak och doft i mat och måltider på boendet där de äldre har blandad etnisk bakgrund.Till vidare forskning hade varit intressant att studera hur maten på äldreboenden kan bli gemensamt omtyckt av alla. Tillförande av olika typer av kryddor, förbättrad sensorik eller att förändra vissa råvarors tillagningsmetod av viss basföda är ett par förslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)