Revisionsplikt : En studie om vilka för och nackdelar små svenska aktiebolag ser med revision

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen i Sverige. Reformen omfattade de aktiebolag som inte överstiger två av följande gränsvärden de senaste två räkenskapsåren: 3 miljoner i nettoomsättning, 1,5 miljoner i balansomslutning och tre anställda. Närmare 70% av alla Sveriges aktiebolag omfattades av reformen vars syfte var att minska de administrativa kostnaderna för dessa företag. Nu har det gått 10 år sedan lagändringen och det finns fortfarande en pågående diskussion kring huruvida revisionsplikten ska återinföras för alla aktiebolag eller om fler aktiebolag ska undantas från revision. Denna uppsats kommer att undersöka hur små svenska aktiebolag värdesätter revision för att addera ytterligare ett perspektiv i diskussionen kring gränsvärdena. Syfte Syftet med denna undersökning är att få en bättre insikt i revisionens betydelse för små svenska aktiebolag genom att undersöka vilka för- och nackdelar de anser att revisionen medför samt hur de uppfattar revisionsplikten nuvarande gränsvärden. Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har gjort semistrukturerade intervjuer med åtta företag i Borlänge-regionen. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av en tematisk analys. Slutsats Studiens resultat visar att alla aktiebolag på ett eller annat sätt ser ett värde med revisionen. Studiens resultat visar dock att det inte finns någon specifik eller entydig faktor som är gemensamt för alla aktiebolag utan att de studerande aktiebolagen värdesätter revisionen olika utifrån sina specifika behov. Gällande revisionspliktens gränsvärde så visar studiens resultat att det inte finns någon gemensam åsikt kring hur dessa värden bör vara, men att åsikten är att det är viktigt att det finns en kontrollfunktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)