Digitalt och fysiskt? En studie om hur digitala kanaler kan kombineras med fysiska butiker inom möbelbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: I samband med att e-handeln på bara några få år ökat är teknologin ett verktyg för företag att växa. Följande studie undersöker därmed hur företag inom möbelbranschen knyter an sina digitala kanaler med fysiska butiker och ifall de använder sig av digital capabilities. Vidare diskuterar studien hur digitaliseringen påverkat handeln och hur det kommer att se ut framöver. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod genom intervjuer med sex respondenter i kombination med en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Resultatet visar att det i princip krävs en fysisk butik som ett komplement till de digitala kanalerna för att företagen ska få ett ökat värde, både gentemot kund men också gentemot företag. Vidare visar resultatet också att respondenterna inte är insatta i användningen av den nya teknologin i samband med digital capabilities. I diskussionen förklaras hur möbelföretag kan kombinera sina digitala kanaler med sina fysiska butiker, vad som krävs för att frodas i den digitala världen och hur företagen förhåller sig till digital capabilities.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)