Invandring och ekonomisk tillväxt - En teoretisk studie av flyktinginvandringens påverkan på OECD-länder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Världen, och framförallt Europa, står idag inför stora påfrestningar med en flyktingström vars storlek enbart kan liknas med den under andra världskriget. Denna uppsats syftar till att svara på frågor kring flyktinginvandringens påverkan på den ekonomiska tillväxten på lång sikt. För att besvara frågeställningen görs en teoretisk analys genom att utvidga en tidigare utvidgad modell där effekterna av humankapital och teknologi på ekonomisk tillväxt behandlas. Uppsatsens utvidgning fokuserar på invandring från flyktingområden genom att undersöka hur storleken på flyktinginvandringen, befolkningstillväxten för flyktinginvandring, sysselsättningsgraden samt humankapitalnivån hos flyktinginvandrare påverkar den ekonomiska tillväxten. Med hjälp av den nya modellen simuleras möjliga framtidsscenarion för tio OECD-länders ekonomiska utveckling från år 2001 fram till år 2091. För att hantera flyktinginvandringen undersöks fyra ursprungsländer (Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia), samt 10 mottagarländer (Sverige, Kanada, Danmark, USA, Frankrike, Norge, Finland, Australien, Irland samt Nya Zeeland). Utifrån undersökningen dras slutsatsen att humankapitalet hos befolkningen är avgörande för hur flyktinginvandringen kommer att påverka tillväxten. En ökad befolkningstillväxt leder till minskad ekonomisk tillväxt på kort sikt, för att sedan på längre sikt öka. Resultaten tyder på att sysselsättningen hos invandrare har små effekter på den ekonomiska tillväxten. Slutligen ges att flyktinginvandring ej har entydiga effekter på den ekonomiska tillväxten, men att påverkan främst sker genom nivån av humankapital hos de invandrade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)