Läs- och skrivsvårigheter hos lågstadieelever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av tio vetenskapliga artiklar svarat på följande frågeställningar: Vilka svårigheter kan elever med dyslexi och flerspråkiga elever möta i läs- och skrivundervisningen? Hur yttrar sig svårigheterna i undervisningen?Resultatet visar olika svar utifrån tre teman som vi har utgått ifrån. Det första temat är “läs- och skrivsvårigheter i undervisningen”, där stavning blir ett bekymmer för elever eftersom de har svårt att producera längre texter. Det andra temat är “läs- och skrivsvårigheter hos elever med dyslexi”. Dessa svårigheter kan visas både i läsning och skrivning. Elever med dyslexi har även ett bekymmer av minnesförmåga, tidsmässig förmåga och bearbetningshastighet. Tredje temat är “skillnader mellan flerspråkiga elever”. Resultatet har visat att det finns flera olika skillnader bland flerspråkiga elever. Den första visar att det finns skillnader mellan flerspråkiga elever med och utan läshinder. Spansk-svensktalande elever med läshinder presterade lägre i textrörlighet än de som var spansk-svensktalande elever utan uppfattade läshinder. Den andra skillnaden visar att det finns få skillnader mellan flerspråkiga och enspråkiga elever. Flerspråkiga har brist på stavningsförmågan som är ett bekymmer i undervisningen samt att de har ett mindre utvecklat ordförråd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)