Utomhuspedagogikens utmaningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete har varit att utforska och kartlägga mellanstadielärare inaturorienterande (NO) ämnens uppfattningar om fenomenet utomhuspedagogik ochdess utmaningar. Det har undersökts med hjälp av kvantitativa metoder genom enenkätundersökning som riktade sig till NO-lärare i mellanstadiet. Enkäten distribueradestill skolor via mejl. Då vi strävat efter att kartlägga lärares uppfattningar har vi sett påutomhuspedagogik ur ett fenomenografiskt perspektiv och antagit en positivistisk ansatsi arbetsprocessen. Resultatet presenteras efter frågeställningarnas huvudfokus,etablering, platser och utmaningar och det visar på korrelation mellan vår studiesresultat och den tidigare forskningen vi presenterat. Fenomenet utomhuspedagogikväxer i Skandinavien i olika takt, i Norge är utomhuspedagogiska momentimplementerade i läroplanerna medan det fortfarande behövs starkare förankring både iDanmark och i Sverige innan vi ser det i nationella styrdokument. De störstautmaningarna enligt lärarna i vår studie är bristen på lämpliga miljöer inom rimligtavstånd samt antal personal kopplat till klassen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)