Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. Beror detta på mjuka värden, som risk och personligt ansvar eller är det hårda värden, som skattemässiga fördelar och att få en tydlig gräns mellan ägarens och företagets ekonomi som har störst betydelse? I takt med detta så stiger medelåldern på Sveriges lantbrukare, vilket innebär många kommande ägarskiften. Det finns mycket litteratur och studier angående skatteskillnader mellan företagsformerna och ämnet ägarskifte är även det relativt bevandrat. Kopplingen mellan dessa frågor, nämligen betydelsen av valet av företagsform i samband ett ägarskifte, upplevs relativt outforskad och är därför intressant att undersöka närmare. Resultatreglering är ett viktigt verktyg för att i både enskild firma och aktiebolag skjuta fram skatt eller att på olika sätt jämna ut sitt skattemässiga resultat. Enskild firma har möjlighet till bl.a. periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning. Aktiebolag har främst möjlighet till avsättning till periodiseringsfond. Det innebär att en del av resultatet sätts av till denna fond, som dock måste återföras senast sex år efter avsättning. Expansionsfond är ett sätt för en enskild firma att likställa sin beskattning med aktiebolag. Avsättningen beskattas med expansionsfondsskatt, som är densamma som bolagsskatten för aktiebolag (22 %, år 2018). Denna skatt återbetalas vid återföring. Räntefördelning är ytterligare ett sätt för en enskild firma att likställa beskattningen med aktiebolag, genom att ändra skatteslag på en del av resultatet från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital. För att undersöka betydelsen av valet av företagsform i samband med ägarskifte så består arbetet av en litteraturdel vid namn ”Institutionella regelverk”, där fakta inhämtats från relevanta och trovärdiga källor, två semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom ämnet med stor erfarenhet i frågan samt ett fiktivt företagscase där skattemässiga konsekvenser hos de båda företagsformerna undersökts. Efter dessa olika former av kunskapsinhämtning har vi kommit fram till olika resultat och slutsatser. Den skattemässiga skillnaden mellan företagsformerna är marginella året för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond. Återföringen av dessa medel kan dock skapa stora skattemässiga konsekvenser om återföringen sker ett år med bra resultat. Det krävs alltså år med sämre resultat när återföringen sker för att få full effekt av resultatregleringen. I det fiktiva företagscaset resulterade aktiebolaget i lägst slutlig skatt, vilket kan förklaras av att en del av resultatet beskattas under inkomstslaget kapital tack vare utdelning enligt fåmansreglerna. Detta är aktiebolagets största fördel efter förutsättningarna som getts i detta arbetet. Aktiebolag lämpar sig bäst vid delägarskap. Man kan på så vis utföra ett tvådelat ägarskifte där den tänkta övertagaren av fastigheten får komma in som delägare i driftsbolaget och får på så vis känna större ansvar och delägarskap i verksamheten, vilket är positivt. Ett bildande av aktiebolag inom lantbruk minskar inte den personliga risken i praktiken. Att påstå att risken minskar stämmer inte överens med verkligheten då fastigheten, som alltid ägs av en enskild firma bortsett från några få undantag, ofta får sättas som säkerhet vid belåning etc. En kombination av både enskild firma och ett aktiebolag för driften i verksamheten kan vara optimalt sett ur skattesynpunkt, då aktiebolaget kan utnyttja lågbeskattad utdelning och den enskilda firman kan utnyttja expansionsfond och positiv räntefördelning. Vad gäller själva ägarskiftet av fastigheten så resulterar ett ägarskifte genom gåva i ett lägre avskrivningsunderlag och ett lägre bokfört värde för den övertagande parten. Ett ägarskifte genom köp leder till en högre köpeskilling, högre skatt och stämpelskatt för köparen. Resultaten från arbetet riktar sig mot, och är mest intressant för företagare med en resultatnivå som liknar det fiktiva företagets. Det är även intressant för lantbruksföretagare som av olika anledningar funderar på att ombilda företaget till aktiebolag eller enskild firma, då arbetet även berör andra aspekter än skatt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)