Vad finns det för samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter hos elever?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Den generella uppfattningen är att dyslexi inte ger svårigheter i matematiken, dock säger viss forskning att det finns dyslexirelaterade svårigheter som påverkar matematiken. Syftet med detta arbete är att hitta de samband som finns mellan dyslexi och matematiksvårigheter. Syftet är även att vi ska skapa oss en djupare förståelse kring problemområdena som uppstå i klassrummet och hur vi ska kunna stötta och hjälpa de eleverna som är i behov av stöd. Frågan som detta arbete söker svaret på är “ Vad finns de för samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter hos elever?”. Under arbetets gång framställs dyslexirelaterade svårigheter inom matematiken utifrån forskning baserat på frågeställningen. I resultatet redogörs först begreppen dyslexi och matematiskvårigheter, detta för att få en inblick av vad svårigheterna står för. Begreppet dyslexi har under senare år kopplats ihop med det fonologiska systemet medan matematiksvårigheter kan bero på olika kognitiva funktioner som bland annat minnet, språket och kunskapslagringen. Resultatet visar på att det finns samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter som påverkar elever i undervisningen. Ett samband som forskare hävdar finns är att dyslektiker kan ha nedsatt långtidsminne, vilket kan leda till att man får svårigheter med att räkna i huvudet samt att lagra information. Ett annat samband som ofta förekommer är problem med ordavkodning. Här har eleverna svårigheter med ord som låter och stavas likadant, men som har två helt olika betydelser. Ett exempel är ordet division som har olika betydelser beroende på sammanhang. I resultatet nämns också vad det finns för samband mellan dyslexi och dyskalkyli, vilket är en svår del att definiera. Detta för att forskare är oens om begreppet dyskalkyli och om det verkligen finns. Slutsatsen för vår undersökning resulterade bland annat i att lässvårigheter och matematiksvårigheter påverkar elever med dyslexi samt att en del elever som har svårigheter med problemlösning även har svårigheter med läsförståelsen. Utifrån detta har vi skapat oss ett intresse för svårigheter och vill nu undersöka om det finns svårigheter som som kan vara kopplade till genus. Detta är någonting som vi kommer att undersöka i ett examensarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)