Subutexbehandling, för och nackdelar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Thomas Johansson; Henrik Karlsson; [2007]

Nyckelord: Droger och missbruk;

Sammanfattning:

Subutex används vid behandling av heroinmissbrukare. Syftet med Subutex är att man skall ge missbrukaren en chans att få kontroll på sitt liv, samt hålla denne vid liv så att andra behandlingsmetoder kan få bukt med det bakomliggande problemet. Det vi försökt belysa med denna rapport är de för- och nackdelar som subutexbehandlingen innebär. Vi har inhämtat information från internet och från litteratur om vårt ämne. Vi har även intervjuat två personer med kunskap och erfarenhet av Subutex och subutexbehandling. I resultatdelen så förklarar vi Heroin och Subutex var för sig, samt att vi belyser 12-stegsmodellen som är en alternativ behandlingsmetod. Vi redovisar även resultaten av våra intervjuer. Information som vi tagit del av visar att behandlingen med Subutex har medfört en möjlighet till en social rehabilitering för missbrukaren. Samt att denne har kunnat sluta med att missbruka Heroin. På detta sätt så ger man missbrukaren en chans att kunna leva ett normalare liv. Den information som talar emot subutexbehandlingen menar att det är ett enda långt återfall. Problemet bakom missbruket lyfts aldrig fram. För att få bukt med ett missbruk av Heroin så anser även vi att det är av vikt att ta tag i problemet som lett till missbruket. Subutex kan vara ett alternativ som gör det möjligt att orka med detta. Vi anser att subutexbehandlingen är en tillfällig lösning på ett heroinberoende, inte en permanent lösning på ett missbruksproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)