Snälla, lämna mig ifred! : Kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer - en kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En tredjedel av kvinnorna i världen utsätts för våld i nära relation under sin livstid vilket bidrar till att våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Kvinnorna utsätts både fysiskt och psykiskt vilket påverkar deras hälsa negativt. Sjuksköterskor har en betydande roll i mötet med utsatta kvinnor genom att kunna identifiera tidiga tecken och ge adekvat stöd.  Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer.      Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 artiklar med kvalitativ ansats.  Resultat: Resultatet genererade tre huvudteman. Det första temat; Emotionell påverkan beskriver kvinnornas känslor av att bli utsatt för våld. I det andra temat; Kroppsligt lidande beskrivs kvinnornas erfarenheter av fysiskt våld och dess påverkan på kroppen. Det tredje temat; Begränsningar i vardagslivet speglar faktorer som hindrar kvinnan från att leva ett obehindrat liv.  Slutsats: Att praktisera personcentrerad vård är nödvändigt i mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskan behöver ökad kunskap och förståelse om hur våld i nära relation påverkar kvinnan samt hur dessa kvinnor kan identifieras och vårdas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)