Nobelcentrum : Nationalmuseum flyttar in hos Nobel

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Uppgift: Att rita den tilltänkta teknikbyggnaden till Nationalmuseum som planeras byggas efter att renoveringen av museet är klar. Eftersom Nobelcentrum planeras på tomten bredvid har jag intresserat mig för hur dessa två projekt skulle kunna samverka och dela funktioner i en gemensam byggnad. Nationalmuseums tilltänkta teknikbyggnad är placerad tillsammans med liknande funktioner inom Nobelcentrums byggnadskropp. Verksamheterna delar lastintag och uppställningsytor samt vissa verkstäder. De skulle även kunna dela hörsalar och auditorium. Nationalmuseums externa verksamhet är främst koncentrerad till Nobelcentrums sydvästliga del där funktionerna spänner över flera plan. Anslutning till huvudbyggnaden sker via en passage under mark. Nobelcentrum består av en lång byggnadskropp som omsluter museiparken. Byggnaden ansluter vid kajen och reser sig upp mot kvartersstaden. Öppet samband mellan park och tak. Museitaket blir en fortsättning av parken. Med en gemensam byggnad för de två verksamheterna ser jag en stor vinst för stadsbilden. Museiparken tillåts breda ut sig och skapa en stor parkyta mellan dessa två giganter utan en teknikbyggnad mellan sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)