Konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga : En studie med bas i Uppsala universitets studielokaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Johnsson, A. 2018. Konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga - En studie med bas i Uppsala Universitets studielokaler. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   Uppsala universitet genomförde mellan åren 2015 och 2017 en stor tillgänglighetssatsning i universitetets samtliga lokaler. Då universitetet är mer än 500 år gammalt är många av lokalerna byggnadsminnesförklarade, vilket lett till att flera av dessa är svåråtkomliga för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta föranleder också uppsatsens syfte som är att kartlägga eventuella brister i tillgänglighetsanpassning vid universitetet och vad dessa i sådana fall kan bero på. Genom en kvalitativ intervjustudie undersöks både drabbade personers men också aktörers syn på frågan. Till de drabbade personerna ingår studenter som haft nedsatt rörelseförmåga, och aktörsperspektivet genereras från universitetets projektgrupp för tillgänglighet, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Riksantikvarieämbetet. Resultatet av studien visar på att det råder tillgänglighetsbrist i byggnadsminnen i högre grad än i de nyare lokalerna, något som beror på att aktörerna ständigt måste göra avvägningar mellan bevarande och tillgänglighet. Här framstår universitetet som mer villiga att genomföra tillgänglighetssatsningar än Riksantikvarieämbetet och i synnerhet Länsstyrelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)