Politikers inställning till fysioterapeuter som en del av elevhälsan : En enkätstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Inledning: Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och socialpedagogiska insatser, där arbetet främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Tidigare studie visar på att elevhälsans insatser i de flesta fall riktas mot ohälsa och att det främjande arbetet inte blir tillräcklig. Fysioterapi har stort fokus på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete men fysioterapeuter utgör endast en liten del av elevhälsan. Inga tidigare studier har kartlagt politikers inom barn- och utbildningsnämnden inställning till fysioterapeuter som en del av elevhälsan. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vad politiker inom barn- och utbildningsnämnden har för inblick i vad fysioterapeuter kan bidra med inom elevhälsan. Detta för att ge en indikation om hur väl fysioterapeuter som profession har synliggjort kunskapsområdet fysioterapi. Metod: Studiens syfte besvarades genom en egenkonstruerad webbenkät som mailades ut till politiker inom barn- och utbildningsnämnden. Totalt 47 svar samlades in. Resultat: 84 procent av deltagarna är positivt inställda till fysioterapeuter som en del av elevhälsan. Deltagarna anser att fysioterapeuter bland annat kan bidra inom områden som ergonomi, ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande arbete. De främsta anledningarna till att fysioterapeuter endast utgör en liten del av elevhälsan anses vara på grund av okunskap, begränsad ekonomi och andra prioriteringar. Konklusion: Majoriteten av de politiker som deltagit i denna studie har en positiv inställning till fysioterapeuter som en del av elevhälsan, däremot kan inte resultatet generaliseras på grund av låg svarsfrekvens. Författarna anser att ytterligare studier inom området bör utföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)