Leva med stomi – upplevelser av livskvalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sofia Idéhn; Josephine Micke; [2019-07-08]

Nyckelord: Livskvalitet; stomi; omvårdnad; välbefinnande; hälsa;

Sammanfattning: Bakgrund: Olika cancerformer och sjukdomar i magtarm-kanalen kan leda till attpatienten får en stomi insatt som kirurgisk behandling av sjukdomen. Stomin kanvara tillfällig för att avlasta tarmen under en viss tidsperiod eller bli permanentberoende på sjukdomens utbredning och karaktär. En stomi är ett ingrepp som haren speciell påverkan på individens livskvalitet. Denna förändring leder till individuellautmaningar för både patient och omvårdnadspersonal. Syfte: Att undersöka hur enstomi påverkar den upplevda livskvaliteten hos män och kvinnor. Metod: Enlitteraturstudie med nio vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Resultatet visar attstomin har konsekvenser för individen fysiskt, psykiskt och socialt. Vardagslivetkräver mycket planering vilket begränsar det sociala livet och möjligheten förspontanitet och livsglädje. Den nya kroppsbilden leder till en fysisk osäkerhet kringidentitet, sexualitet, klädval, läckage och odör. Att Sjuksköterskan utbildar ochförmedlar kunskap till både patient och anhöriga höjer livskvaliteten hos individen. Enförmåga att sätta sig in i patientens unika situation hos omvårdnadspersonal ochnärstående har visat sig öka välmående och trygghet. Upplevelsen av acceptans,trygghet och välbefinnande är av avgörande betydelse för en väl lyckad anpassningtill livet med en nyinsatt stomi. Stöd i form av regelbunden kontakt med kompententvårdpersonal samt kontakten med andra stomibärare är något som patientenvärderar högt och bidrar till ett ökat välbefinnande och acceptans av stomin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)