Joint ventures i Europa och Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Michaela Janda; [1999]

Nyckelord: Konkurrensrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Både i Sverige och andra länder har koncentrationer inom näringslivet ökat och beslutsfattarna har blivit alltmer oroliga över vad detta innebär för kon-kurrensen. Inom en del näringsgrenar har det uppstått allt färre fristående och konkurrenskraftiga företag. Företagsförvärv kan innebära konkurrens-begränsningar, speciellt då de innebär uppköp av en tidigare konkurrent. Samtidigt kan företagsförvärv få gynnsamma resultat för teknikutveckligen och samhällsekonomin. EU har en konkurrenspolicy för att säkerställa att näringslivet inom den Europeiska unionen förblir konkurrerande. Erfarenheter visar att det är en-bart de företag som är vana vid stark konkurrens och lyckas bra på öppna och dynamiska marknader som kommer att kunna fungera effektivt i en vi-dare skala i antingen andra geografiska områden eller i en mer global ekonomi i allmänhet. Sedan ett antal år tillbaka finns det lagstiftning och ledande praxis rörande konkurrens. Grundprincipen är att upprätthålla en effektiv konkurrens på den gemensamma marknaden och motverka skadliga samarbeten, såsom monopol eller marknadsuppdelning. Ett av förbuden i konkurrens-lagstiftningen är förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, vilket innebär att Kommissionen har möjlighet att förbjuda eller straffa företag som begränsar eller snedvrider konkurrensen. Det finns dock möjlighet till undantag från detta förbud, antingen individuellt undantag eller grupp-undantag. För att erhålla ett sådant måste konkurrensbegränsningen moti-veras väl och de berörda företagen måste visa att konkurrensbegränsningen kommer att leda till förbättringar inom produktion, distribution eller annan utveckling som de var för sig inte skulle kunna åstadkomma. En alltmer förekommande form av företagskoncentration är bildande av joint ventures. Dock är inte alla joint ventures koncentrationer, se nedan kapitel 2. En del av joint ventures kommer i konflikt med kon-kurrensreglerna i första hand genom att avtalen om bildandet av joint venture innehåller konkurrensklausuler. En del joint ventures beviljas undantag från reglerna och tillåts, medan en del förbjuds. Jag kommer i detta arbete att redogöra för vad ett joint venture är, hur lag-stiftningen är uppbyggd samt redogöra för EG-domstolens och Konkurrens-verkets syn på och bedömning av joint ventures.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)