Barn och övervikt : Vilken form av stöd ger barnhälsovårds-sjuksköterskan?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Problemställning: Studien visar att 42 miljoner barn är överviktiga och feta, vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa samt förtidig död. Forskning visar att barn som utvecklar övervikt och fetma i förskoleåldern riskerar att vara fortsatt överviktiga och feta när de når vuxen ålder. Barnhälsovårdssjuksköterskans uppgift är att identifiera och förebygga denna utveckling. De överviktiga barnen och deras föräldrar behöver stöd från barnhälsovården för att motverka fortsatt viktutveckling. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken form av stöd barnhälsovårdssjuksköterskan ger föräldrar till överviktiga barn i åldrarna noll till sex år för att motverka fortsatt viktuppgång. Metod: Studien genomfördes som en integrativ och systematisk litteraturstudie enligt Whittemore och Knafls metod. Resultat: I resultatet framkom att barnhälsovårdssjuksköterskor gav emotionellt, informativt och instrumentellt stöd till föräldrar med överviktiga barn. Studien visade att inget socialt stöd gavs till dessa föräldrar. Konklusion och implikation: Studien belyser vikten av att tidigt synliggöra och motverkar fortsatt överviktsutveckling hos barnet. Ytterligare forskning efterfrågas rörande överviktiga barn i åldrarna noll till sex år och detta skulle kunna tillgodoses genom empiriska studier. Genom empiriska studier skulle en djupare förståelse kunna uppnås för vilken form av stöd som föräldrarna vill ha samt hur stödet från barnhälsovårds sjuksköterskan uppfattas av föräldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)