Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: För att ett stadsrum ska upplevas som livfullt krävs det en bra förståelse av platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Tillfällig design på offentliga platser kan skapa uppmärksamhet och nya mötesplatser i städer. En gestaltningsidé som bygger på tillfällig design är sommargator. En sommargata förändrar platsens karaktär och reglerar trafikflödet, vilket kan öppna upp för sociala aktiviteter. Syftet med arbetet är att undersöka hur tillfällig design kan påverka en plats användning och funktion i riktning mot att bli ett mer livfullt stadsrum. Arbetet är ett gestaltningsförslag av ett gatuutsnitt på Södra Kungsgatan i Gävle, med utgångspunkt i sommargata som gestaltningskoncept. Gestaltningen baseras på litteratur och en gestaltningsprocess som innehåller en observation, SWOT-analys och en skissprocess. Platsens befintliga gestaltning tas i hänsyn till och tillägg i form av flyttbar vegetation, uteserveringar, lekyta och icke kommersiella sittplatser ger gatuutsnittet nya funktioner. I arbetet diskuteras gestaltningsprocessen och att även om gestaltningsförslaget är platsspecifikt kan gestaltningsprincipen användas i andra liknande projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)