En strid ström: En studie om tillväxteffekterna av utländska direktinvesteringar i utvecklingsländer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks effekten av utländska direktinvesteringar (FDI) på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Vi undersöker vidare om tillväxteffekten skiljer sig åt beroende på typen av FDI – där studien försöker göra en uppdelning av utländska direktinvesteringar i så kallad horisontell och vertikal FDI. Uppdelningen görs utifrån den teori som påvisar att en stor marknad indikerar en högre grad av horisontell FDI, medan vertikal FDI är ett uttryck för låga lönekostnader i utvecklingslandet. Den empiriska undersökningen bygger på paneldata från 34 utvecklingsländer för perioden 1980-2010. Våra resultat visar att det existerar en obetingad positiv effekt av FDI på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Därutöver finner studien att en uppdelning av utländska direktinvesteringar i horisontell respektive vertikal FDI kan vara relevant då länder med en större marknadsstorlek, och därmed förmodligen mer horisontell FDI, ger en positiv interaktionseffekt på den ekonomiska tillväxten. I kontrast kan studien inte påträffa samma positiva interaktionseffekt för vertikal FDI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)