Grön omsorg : entreprenörskap på landsbygden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Grön omsorg är ett relativt nytt begrepp i Sverige och definieras av LRF som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd (www, LRF, 2012,1). Det innebär i stora drag att människor som berörs av socialtjänstlagen får möjlighet att arbeta på lantbruk. Ur lantbrukarens perspektiv betyder det nya kunder. Grön omsorg gör det möjligt för lantbrukare att få ta del av kommuners budget för omsorgsarbete. Det innebär en stor omställning vad gäller den sociala situationen på gården, och lantbrukaren måste anpassa arbetet på gården efter varje brukares individuella behov. Med tanke på detta riktas uppmärksamheten i den här uppsatsen mot vilka personer som är intresserade av att arbeta med grön omsorg. En frågeställning som även utreds är hur etableringsprocessen av en verksamhet med grön omsorg kan se ut. Analysen i uppsatsen bygger på tre intervjuer med företagare inom grön omsorg och ett antal vetenskapliga teorier. Genom jämförelse av dessa har gemensamma karaktärsdrag kunnat identifieras hos de tre företagarna. Alla tre har genom intervjuerna kunnat tolkas som öppna, kreativa, envisa, orädda och empatiska. Genom en modell som tagits fram av Dees år 1998 finns anledning att kalla dem för sociala entreprenörer. Vad gäller etableringsprocesserna har skillnader identifierats, som dels beror på gårdarnas resurstillgångar och dels på företagarnas egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)