Döden får vänta : En litteraturöversikt om individers upplevelser av att överleva ett plötsligt hjärtstopp

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Antal individer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ökar för varje år, medan forskning kring omvårdnad vid ett plötsligt hjärtstopp samt individernas upplevelser av att överleva ett plötsligt hjärtstopp är bristfällig. Ett plötsligt hjärtstopp är en akut situation som kan vara traumatisk för individen och därför krävs mer forskning som kan stödja hur vården efter händelsen utformas till de här individerna. Syfte: Syftet var att beskriva individers upplevelser av att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp.  Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt med utgångspunkt i Wengströms och Forsbergs beskrivning av denna design. Sökningar gjordes i Cinahl samt PubMed. Tio artiklar inkluderades i studien efter urvalsförfarande och kvalitetsgranskning. Dataanalysen genomfördes efter Whittemores och Knafls beskrivning av analys vid integrativ metod. Resultat: Resultatet visade fyra huvudteman. Ett hjärtstopp väcker många känslor är ett huvudtema som beskriver de många känslor som de drabbade individerna kan uppleva. Livet fortsätter med en förändrad kropp syftar till de konsekvenser som hjärtstoppet medfört samt hur individen upplever det. Betydelsen av att bli sedd beskriver de upplevelser som individen har haft av sjukvården i samband med sitt hjärtstopp samt under den tid då de återvänt till hemmet. Till sist syftar huvudtemat En vändpunkt i livet till att individerna upplever sig ha fått en ny chans till livet med ett annat perspektiv på vad det innebär att leva.  Slutsats: Ett plötsligt hjärtstopp kan ses som en traumatisk händelse där individen ofta upplever att de får ett annat liv efteråt. För att hantera händelsen och kunna gå vidare så behöver individen bearbeta händelsen med hjälp av stöd från anhöriga och sjukvården. Det förekommer brister i omvårdnaden till de här patienterna eftersom sjukvården inte har en tydlig vårdplan för dem. Det krävs även att det tillkommer mer forskning kring omvårdnad inom detta område. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)