Förbättringsprocesser inom sanitet i slumområden i Indien : en kvalitativ studie

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Den globala fattigdomen påverkar livet för miljarder människor världen över. Tillsammans med en ökande urbanisering ger fattigdomen en grogrund för ytterligare spridning av slumområden i städer. 2,5 miljarder människor uppskattas idag leva under osanitära förhållanden. Bland annat praktiseras på många håll open defecation, det vill säga att toalettbesöken uträttas utomhus, eftersom toaletter inte finns att tillgå. Som en följd av de osanitära förhållandena utsätts många som bor i slumområden för sjukdomar, mentala och fysiska funktionsnedsättningar samt dödsfall. Denna studie syftar till att undersöka förbättringsprocesser för den sanitära situationen som initierats av boende i slumområden samt belysa de positiva effekter och hinder som invånarna mött. Det är en kvalitativ fallstudie som genom tre olika slumområden i den indiska delstaten Orissa undersökt processen för att uppnå förbättrade sanitetsstrukturer. Studien utgår från teorier om medborgardeltagande och forskning gällande individuell och politisk empowerment, en process som syftar till att stärka individ och kollektiv inom olika kontexter. Resultatet visade att de tre processer för förbättrad sanitet som denna studie behandlar hade liknande strukturer, där arbetet initierades av de boende själva med visst stöd från externa organisationer. I vissa av fallen ledde processen till att invånarna som individer och kollektiv kände sig stärkta. Framgångar i processen mot politisk empowerment var knappa. De största hindren för en positiv utveckling var till en viss del finansiering men främst att de blev motarbetade av de kommunala beslutsfattarna, något som strider både mot Indiens inriktning och andra globala överenskommelser som säger att de fattiga ska inkluderas i planering och utvecklingsprocesser. Vidare kunde det konstateras att metoden Community Led Total Sanitation som premieras gällande förbättrade sanitetsstrukturer, både globalt och i Indien, inte var relevant i de tre undersökta områdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)