Drivkraft eller konkurrent? – den malmöitiska dagspressens bild av Emporia

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Ett aktuellt ämne nu är Emporia och om Emporias etablering påverkar den övriga handeln i Malmö och kranskommunerna. Emporia är ett köpcentrum som ligger i Hyllie och öppnade i oktober 2012. Både före och efter öppnandet och till idag förknippas Emporia ofta med utarmningen av Malmös centrumhandel. Jag ville ta reda på om detta verkligen var en allmän bild av Emporia och därför gick jag igenom hur dagstidningarna beskriver Emporia i förhållande till centrumhandeln och övrig handel. Språket har betydelse för hur vi uppfattar omvärlden och därför är det intressant att se hur tidningarna framställer Emporia. Jag gick igenom ett urval av artiklar som behandlade de ämnen som frågeställningarna rörde genom att göra en tematisk innehållsanalys. De tre tidningarna som användes i undersökningen är alla tre lokalt förankrade i Skåne eller Malmö och jag gick igenom deras artiklar för att komma fram till vilka teman som förekommer mest frekvent i samband med att Emporia och handeln har huvudfokus. För att förklara och underbygga resonemangen i artiklarna och för att ge läsaren en tydlig bakgrundsbild gjordes även en litteraturgenomgång där bakgrunden till dagens köpcenter och hur forskningsläget ligger till togs upp. Efter att tidningsartiklarna blivit genomgångna visade det sig att det var tre återkommande teman som förekom i tidningarna. Det mest frekvent återkommande temat berörde den handel som skulle kunna påverkas av Emporia. Merparten av artiklarna med detta tema hade ett fokus som riktade in sig på att Emporia hade en stor del i att det gick sämre för samma sorts handel på andra platser i Malmö, medan några andra artiklar såg andra möjligheter som skulle kunna vara orsaken till utarmningen av centrum. Det näst mest förekommande temat handlade om det spektakulära med Emporia. Av ägarna Steen & Ström kallas Emporia för Skandinaviens främsta köpcenter. Emporia har en unik arkitektur, både på utsidan och när det gäller interiören och detta unika tas upp flertalet gånger i tidningsartiklarna och fenomenet med det spektakulära temat vägs upp av att det finns en del litteratur på ämnet som beskriver detta. Det tredje temat som kunde ses handlar om tillgängligheten och säkerheten kring Emporia. Flertalet artiklar tog upp brandutrymning av Emporia som fått en del kritik och inom samma tema fanns artiklar om trafikkaos som uppkommit när många besökare velat ta sig dit samtidigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)