Spela gôbbarna så? En intervjustudie kring Leif Stinnerboms, Mats Berglunds och Mats Edéns revitaliseringsarbete av värmländska folkmusikuppteckningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Den här studiens syfte är att undersöka hur tre värmländska spelmän revitaliserar låtar ur värmländska folkmusikuppteckningar. Målet är att ta reda på vilka parametrar som påverkar hur utövarna tolkar notbilden och huruvida det finns någon hierarki mellan dessa parametrar. Studien syftar också till att undersöka traditionsbegreppet och ta reda på hur utövarna förhåller sig till tradition i en musikalisk kontext. Folkmusikuppteckningarna som behandlas i denna studie är Einar Övergaards Folkmusiksamling samt Värmlandsdelen i Svenska Låtar. För att nå studiens mål intervjuades tre spelmän med värmländsk anknytning. Dessa spelmän är tongivande inom svensk nutida folkmusik. Studiens resultat visar att det finns ett antal parametrar som påverkar utövarnas tolkning samt att det finns en viss hierarki emellan dessa. Studien visar också att olika parametrar har haft olika stor betydelse för respektive utövare. Utövarnas arbete var också inspirerat och influerat av deras samtid. De har alla tre varit en del av den europeiska och delvis internationella “revival-rörelse” som i Sverige har kommit att kallas för ”Folkmusikvågen”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)