Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Författare: Malin Lindahl; [2022]

Nyckelord: Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. I studien analyserades även bedömningsstöd från Skolverket för samma årskurser, bedömningsstödet fick därigenom utgöra kontrollgrupp. I studien användes en metodkombination, som nyttjade både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan textböckernas svårighetsnivå, att det finns en svårighetsökning mellan årskurs 3 och 4 men att den är diffus och svår att analysera, samt att det saknas en tydlig koppling mellan textböckernas svårighetsgrad och den som bedömningsstödet anser vara godtagbar för årskurserna. Nyckelord: Läromedel, progression, lågstadiet, lexical coverage

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)